CAS No.:10043-27-3
分子式: HNO3.1/3Tb
CAS No.:13464-44-3
分子式: 2[O4As-3].3[Zn+2]
分子量: 474.01
CAS No.:14258-72-1
分子式: Li
分子量: 6.94
CAS No.:14798-03-9
分子式: H4N+
分子量: 18.04
CAS No.:14452-75-6
分子式: CaH
CAS No.:52037-76-0
分子式: O4S-2.Zr+4.O-2
分子量: 203.29
CAS No.:65997-19-5
CAS No.:61106-39-6
分子式: Ni.Fe.Cr
分子量: 166.53
CAS No.:77980-77-9
分子式: Fe.Ti
分子量: 103.71
别名: (R)-(-)-1 - [(S)-2 - (二苯基膦)二茂铁]苄胺;高氯酸汞(II)三水;高氯酸汞水合物;三水合高氯酸汞;三水合高氯酸汞(II);高氯酸汞(II)三水合物;三水合高氯酸汞(II), 试剂级
CAS No.:73491-34-6
分子式: 2[O4Cl-].Hg+2.3[H2O]
分子量: 453.54
别名: 甲基紫;硒化锌;甲基紫, 0.1 W;甲基紫指示剂 溶液;甲基紫溶液 PH4.8(紫色)-PH5.4(灰色)- PH5.8(绿色);V水溶液;甲基紫, 0.1% W/V水溶液;甲基紫, 0.1% W/V AQ. SOLN.
CAS No.:1340-02-9
分子式: C67H62N8Na4O14S3
分子量: 1391.41
CAS No.:64360-98-1
分子式: CH2O3.1/3H2O.2/3Yb
分子量: 526.14
别名: 2 -乙氧基苯乙酮;2`-乙氧基苯乙酮;2'-Ethoxyacetophenone 2'-乙氧基苯乙酮;2'-乙氧基苯乙酮;5-氟-2-甲氧基苯磺酰氯;乙氧基苯乙酮;'-乙氧基苯乙酮
CAS No.:2142-67-8
分子式: C10H12O2
分子量: 164.20